Zásady ochrany osobních údajů – GDPR


Prodávající, společnost Sdružení výrobců hasicích přístrojů – www.svhp.cz, prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s Kupujícím a prověření bonity, důvěryhodnosti a platební morálky kupujícího. Žádné z poskytnutých osobních údajů nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod.

Kupující odesláním formuláře souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího pro úspěšné splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním na adresu Hastex & Haspr s.r.o, Srch 229 533 52 Staré Hradiště. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická, která je uskutečněna pomocí e-mailové korespondence.

Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Veškeré osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně Kupujícím prodávajícímu za účelem splnění služby, prověření bonity, důvěryhodnosti a platební morálky Kupujícího jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s aktuálními zákonnými předpisy, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů, jedná se zejména o osobní údaje typu: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické i papírové a jsou přístupné pouze provozovateli prodejny.

Tyto podmínky jsou platné od 25.10.2019.